مايع تغليظ شده ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )


$title
$title

 مایع تغلیظ شده ذرات مغناطیسی فلورسنتی قابل حل در آب    MR 158-R  در قوطی های یک لیتری

نسبت مخلوط کردن با آب ( 1:50 )

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.