دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power


$title
$title

این دستگاه مانند Pocket AE-2 بوده ولی مختص تست ترانس های قدرت و ایستگاههای کوچک نیرو با ایزولاسیون گازی  (GIS ) جهت مانیتورینگ و آشکارسازی تخلیه های ناگهانی و لحظه ای الکتریکی  ( Partial Discharge )  بعلت شکست ایزولاسیون و شل بودن و یا آزاد بودن قطعه ای در داخل این تجهیزات ، می باشد.

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.