پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm


$title
$title

فرکانس 2 MHz / کریستال با قطر12 mm و فاصله کانونی ( Focal Distance)  30mm / اتصال UHF

فرکانس 5 MHz / کریستال با قطر12 mm و فاصله کانونی ( Focal Distance)  70mm / اتصال UHF

فرکانس 7.5 MHz / کریستال با قطر12 mm و فاصله کانونی ( Focal Distance)  100mm / اتصال UHF

فرکانس های 2, 5, 7.5, 10 MHz / کریستال با قطر 12 mm بدون فوکوس / اتصال UHF

 

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.