دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل


$title
$title

دستگاه دو کاناله DIO-1000-2CH جهت عیب یابی دستی ریل راه آهن.

همراه با دسته عصایی و مجموعه پروب و مخزن تامین آب .

یک کانال جهت پروب دو کریستاله نرمال و کانال دیگر جهت دو پراب زاویه ای

نتیجه‌ای یافت نشد.
مجموعه پروب شامل یک پروب دو کریستاله 4MHz  و دو پروب 70º