محصولات

پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري

فرکانس 5MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های MHz 2,2.5, 4, 5 / قطر10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري

فرکانس 5 MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 2, 2.5, 4, 5 MHz / قطر 10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس MHz 0.5 / قطرهاي 24mm و 33mm

مشاهده محصول
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm

محافظ کریستال پروب های نرمال

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک Pocket CORPAC
دستگاه نشر آکوستيک Pocket CORPAC

Pocket CORPAC

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک RollPAC
دستگاه نشر آکوستيک RollPAC

RollPAC

مشاهده محصول
دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power
دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power

دوکاناله

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2
دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2

دو کاناله

مشاهده محصول
مدول نشر آکوستيک USB AE Node
مدول نشر آکوستيک USB AE Node

1283 تک کاناله

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 2 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 2 کاناله

PCI-2

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله

PCI-8

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله

Express-8

مشاهده محصول