کاليبراسيون کاليبراسيون

کاليبراسيون

انجام تست مطابق استاندارد های  ASTM  و ارائه گواهی جهت دستگاه های عیب یاب ،  Phased Array  و ضخامت سنج اولتراسونیک شرکت Starmans.