محصولات

پودر خشک ظاهر کننده PT (دولوپر)
پودر خشک ظاهر کننده PT (دولوپر)

MR 81 T-R / 1کيلوگرم

مشاهده محصول
چراغ قوه فرابنفش LED UV
چراغ قوه فرابنفش LED UV

چراغ قوه LED فرابنفش UV

مشاهده محصول
چراغ فرابنفش دستيUV LED
چراغ فرابنفش دستيUV LED

چراغ LED فرابنفش دستي UV

مشاهده محصول
اسپري پاک کننده PT ( کلينر )
اسپري پاک کننده PT ( کلينر )

MR 85

مشاهده محصول
اسپري ظاهر کننده PT ( دولوپر )
اسپري ظاهر کننده PT ( دولوپر )

MR70

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 673F (حساسيت 3)

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 672F (حساسيت 2)

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT

MR68C

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT

MR 110 قابل حل در نفت و مشتقات نفتی

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطيسي مرئي سياه MT ( پايه آبي )
پودر ذرات مغناطيسي مرئي سياه MT ( پايه آبي )

MR 214 قابل حل در آب

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )
پودر ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )

پودر MR 114 قابل حل در آب

مشاهده محصول
مايع تغليظ شده ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )
مايع تغليظ شده ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )

مايع MR 158-R قابل حل در آب

مشاهده محصول
اسپري رنگ سفيد زمينه MT- White contrast
اسپري رنگ سفيد زمينه MT- White contrast

MR 72

مشاهده محصول
اسپري ذرات مغناطيسي سياه مرئي MT - Black Ink
اسپري ذرات مغناطيسي سياه مرئي MT - Black Ink

MR 76S

مشاهده محصول
اسپري ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT
اسپري ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT

MR 76F

مشاهده محصول