محصولات

پروبها و تست بلوکهاي ادي کارنت
پروبها و تست بلوکهاي ادي کارنت

انواع پروبهاي ادي کارنت

مشاهده محصول
کوپلنت اولتراسونيک
کوپلنت اولتراسونيک

کوپلنت اولتراسونيک MR750 و MR751 و MR755

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( نری ) Lemo 01 – (مادگی ) Lemo 00

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( مادگی ) Lemo 01 – ( نری ) BNC

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( مادگی ) BNC – ( نری ) Lemo 01

مشاهده محصول
اسکنردستی TOFD
اسکنردستی TOFD

همراه با انکودر ( Encoder )

مشاهده محصول
پروب نرمال تک کریستاله
پروب نرمال تک کریستاله

فرکانس MHz 0.5 / قطرهاي 24mm و 33mm

مشاهده محصول
پروب نرمال تک کریستاله
پروب نرمال تک کریستاله

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب نرمال تک کریستاله
پروب نرمال تک کریستاله

فرکانس های 2, 2.5, 4, 5 MHz / قطر 10mm

مشاهده محصول
پروب نرمال تک کریستاله مينياتوري
پروب نرمال تک کریستاله مينياتوري

فرکانس 5 MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب دو کریستاله
پروب دو کریستاله

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب دو کریستاله
پروب دو کریستاله

فرکانس های MHz 2,2.5, 4, 5 / قطر10mm

مشاهده محصول
پروب دو کریستاله مينياتوري
پروب دو کریستاله مينياتوري

فرکانس 5MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب تولید اکو
پروب تولید اکو

پروب تولید اکو بدون قطعه

مشاهده محصول
پروب زاويه اي مينياتوري 5x5mm
پروب زاويه اي مينياتوري 5x5mm

فرکانس های 5, 7.5 MHz

مشاهده محصول
پروب زاویه اي8x9mm
پروب زاویه اي8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول